×
Kedves Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk átmenetileg, műszaki hiba miatt korlátozottan elérhető.
Ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@europrofil.hu email címen tudja nyitvatartási időben elérni a hiba elhárítás alatt.

Elnézését kérjük az esetleges kellemetlenségért!
Ok

1.Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:                              Euro-Profil Kft.(későbbiekben: Társaság)

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                        01-09-880728

Adatkezelő székhelye:                                    1173 Budapest, Határhalom utca 4.

Adatkezelő képviselője:                                  Ambrus András

2.Az adatkezelő elérhetőségei:

Adatvédelmi felelős:                                           Fehér Noémi
Elérhetőség:                                                         adatvedelem@europrofil.hu

3.Az adatkezelés szabályai röviden:

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 23-tól visszavonásig tart.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie az egyértelmű célhoz kötöttségnek, adattakarékosságnak, erőfeszítést kell tenni, hogy a kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (rögzített, és visszakövethető módon) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

4.Az adatkezelési tájékoztató célja:

Jelen tájékoztató a Társaság által kezelt munkavállalók, megbízottak, megbízottak kapcsolattartói, valamint a munkavállalók hozzátartozóinak adatkezeléséről szól (továbbiakban érintettek), valamint az érintettek jogairól, a személyes adatok kezelésének céljait, jogalapjait, valamint azok tárolási/kezelési határidejeit veszi sorra, illetve tájékoztatást ad az érintettek részére, hogy azok könnyebben átlássák személyes adataik kezelését.

5.Az érintettek jogai:

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR), illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2018. évi XIII. törvényben meghatározott módosítása) biztosítja.

A hozzáférés joga:

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozás joga

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Illetékes hatóság:

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban Hatóság)

székhely:             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                www.naih.hu
 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6.Alapfogalmak:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

7.Az adatkezelés címzettjei:

Adatokat továbbíthatunk megbízottjaink (munkavállalóink, alvállalkozóink) felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában, vagy annak adminisztrációjában elengedhetetlenül részt vesznek.

További címzettek lehetnek közhatalmi szervek, intézmények, jogi személyek, természetes személyek.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk vagy behajtással foglalkozó megbízottunk részére.

8.Adatfeldolgozók, közös adatkezelők:

Az adatfeldolgozók szolgáltatásokat nyújtanak Társaságunk részére, vagy ezek nyújtásában közreműködnek, ezek lehetnek IT, tárhely, logisztikai, postai vagy fuvarozási szolgáltatók, ügyfélszolgálat, értékesítés, könyvelés, HR vagy az adatvédelem terén. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk, és a kezelt adatok felhasználását csak a tevékenységek ellátásának idejére korlátozzuk náluk.

Partnereink az adatokat csak olyan módon, és addig kezelhetik, tárolhatják, amíg azt a Társaságunkkal megkötött szerződésben foglaltak. Az adatfeldolgozók és közös adatkezelők Társaságunk beleegyezése nélkül nem adhatja tovább személyes adataikat, csak Társaságunk, vagy az érintett hozzájárulásával.

Adatfeldolgozóink és közös adatkezelőink között is megoszlik, hogy ki milyen adatokat kaphat meg Társaságunktól. Amennyiben érdeklődne, hogy az Ön adatait milyen célból, kinek adta át Társaságunk, azt kérjük, hogy adatvédelmi képviselőnk elérhetőségén jelezze részünkre.

9.Az adatkezelési folyamatok:

9.1.Telefonos ügyfélszolgálati adatkezelés:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, az érintett hangja

Az adatkezelés célja: Társaságunkhoz beérkező telefonos kérdések megválaszolása, ajánlatkérések rögzítése, hibabejelentések rögzítése, panaszok/ügyfélszolgálati kérések teljesítése, beazonosítás

Az adatkezelés jogalapja: a telefonos menürendszeren keresztül fogadott hívásokat, az intelligens hangbemondó-rendszer (IVR) tájékoztatja az adatkezelés tényéről, és az érintett aktív hozzájárulással (a nyomógombok használatával) tud kapcsolatot teremteni munkatársainkkal. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint), amely a megkeresésének céljától, valamint annak kimenetelétől (pl szerződéskötés, ajánlatkérés) függően változhat.

A hangfelvételt a Fogyasztóvédelmi törvény szerint tárolja társaságunk, a felvételtől számított 5 évig.

Az adatkezelés időtartama: minimum 5 év (Fgytv szerint - hangfájl), azon túl az érintett hozzájárulásának visszavonása (személyes adatai).

9.2.Elektronikus, vagy postai úton beérkező ügyfélszolgálati igények:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: Társaságunkhoz elektronikusan beérkező kérdések megválaszolása, ajánlatkérések rögzítése, hibabejelentések rögzítése, panaszok/ügyfélszolgálati kérések teljesítése, beazonosítás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett által küldött megkeresésekkor adott személyes adatokat önkéntes adatszolgáltatás alapján Társaságunk jogos érdekből kezeli, kapcsolattartás, későbbi visszakereshetőség (panaszkezelés, ügyintézés miatt), valamint az érintett által kért kérések teljesítése végett.

Az adatkezelés időtartama: minimum 5 év (Fgytv szerint)

9.3.Szerződéskötéssel, szerződések kezelésével kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítéséhez az adatkezelő rögzíti a szerződésben a kapcsolattartókat, amelyet kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tárol, amíg az érintett az ellen nem tiltakozik, vagy a szerződés meg nem szűnik, és a jogos tárolási idejét követően törlésre nem kerül.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződéskötésekkor megadott kapcsolattartó, valamint a szerződésben foglalt kapcsolattartók adatait Társaságunk jogos érdekből tárolja.

Az adatkezelés időtartama: mivel a számviteli törvény (Az Sztv. 169. § (1)-(2)) szerint a számlákat a kiállított számlák keltétől számított 8 évig köteles társaságunk tárolni, ezért az annak jogalapját képező szerződést is, a számviteli törvény szerinti határidőig tároljuk, amelynek eredményeképp a szerződésben foglalt kapcsolattartói adatokat jogos érdekből, a szerződésre hivatkozó utolsó számla kiállításának keltétől számított 8 évig megőrizzük.

9.4.Számlázással kapcsolatos adatkezelés magánszemélyek esetén:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, (Egyéni Vállalkozók esetén adószám).

Az adatkezelés célja: eseti megrendelések, szerződéses szolgáltatások számlázása.

Az adatkezelés jogalapja: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Személyes adatait a fentiek szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó számla kiállításától számított 8 év.

9.5.Számlázással kapcsolatos adatkezelés jogi személyek képviselete esetén:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, (Egyéni Vállalkozók esetén adószám).

Az adatkezelés célja: eseti megrendelések, szerződéses szolgáltatások számlázása.

Az adatkezelés jogalapja: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Személyes adatait a fentiek szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni Társaságunk jogos érdeke végett.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó számla kiállításától számított 8 év.

9.6.Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: eseti megrendelések, szerződéses szolgáltatások teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a szóbeli, írásbeli vagy ráutaló magatartással kötött szerződéskötés teljesítése végett, a Társaságunk jogos érdekből kezeli az adatait.

Az adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 2 év.

9.7.Új ügyfelek megkeresésével és meglévő ügyfelek kezelésével kapcsolatos adatkezelés:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Új partnerek megkeresésekor az adott cégtől kapott helyi kapcsolattartó elérhetőségeinek tárolása, az értékesítési folyamat kezdetétől, az ügyfél hosszú távú kezelésén keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdekből kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartás megszűnésétől számított két évig vagy az érintett Tiltakozásáig.

9.8.Álláshirdetésre jelentkezők adatkezelése:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, előző munkahely, végzettség, valamint egyéb a jelentkező által megadott adatok.

Az adatkezelés célja: Az Önéletrajzok esetében az adatkezelés célja az, hogy a meghirdetett állásajánlatra érkező Önéletrajzokat az Adatkezelő feldolgozza, és aszerint a pályázókat a felvételiztetési eljárásba be tudja vonni.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az álláshirdetés lezárásáig.

9.9Névjegykártyák adatkezelése:

A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, munkahely

Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel történik, amikor Felhasználó átadja Szolgáltató részére a személyes adatait tartalmazó névjegyét.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig.

10.Cookie szabályzat (weboldalaink látógatóinak részére):

Weboldalaink böngészése során a honlap úgynevezett cookie-kat (úgynevezett „sütiket”) helyezhet el böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

10.1.Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

11.Adattovábbítás harmadik országba:

Nem történik adattovábbítás